Fiskalizuj masovno


Servis za fiskalizovanje velikog broja faktura, u što kraćem vremenu.

Za preduzeća koja svakog mjeseca izdaju generičke račune.

Preduzećima koja svaki mjesec izdaju veliki broj faktura od velike pomoći može biti Masovna fiskalizacija.  Ova usluga prima podatke o fakturama u jednom fajlu, fiskalizuje sve te račune, dopunjuje ih svim potrebnim podacima u vezi fiskalizacije i vraća ih nazad spremne za štampu. Po želji korisnika naša usluga može da preuzme i kompletnu distribuciju do primalaca po svim mogućim putevima od svih elektronskih puteva, do klasičnog štampanja i slanja običnom poštom.

Servis za masovnu fiskalizaciju

Izdajete veliki broj faktura na mjesečnom nivou? Pripremite listu računa sa zahtijevanim podacima i putem HTTPS ili FTPS protokola listu tih računa pošaljite u naš servis. Servis će fiskalizovati sve račune sa liste i vratiti vam listu dopunjenu sa četiri podatka (IKOF, JIKR, sadržaj QR koda, tačno vrijeme fiskalizacije). Podatke uključite na račune i nakon toga račune odštampajte uobičajenim putem. Lako i po svim pravilima novog Zakona o fiskalizaciji!

Početna uputstva  (How To Start)


Za preuzimanje How to Start dokumenta kliknite na link.
Ovdje ćete naći uputstva za korištenje usluge Fiskalizuj masovno.

How To Start

Uspostavljanje rješenja 

1. Registracija preduzeća (prijava nije potrebna)

Za fiskalizaciju faktura masovno izdatih iz vašeg konkretnog preduzeća treba napraviti registraciju preduzeća. Pri registraciji nekom od zaposlenih treba dodijeliti ulogu administratora poslovnog odnosa.

2. U rješenju 

Nakon što se registrujete i pristupite servisu Fiskalizuj masovno, možete UPLOAD-ovati datoteke (format CSV ili JSON) sa podacima o hiljadama svojih faktura. Fakture se iz našeg servisa šalju asinhronizovanim načinom u fiskalizaciju. Kada su sve obrađene, pripremi se datoteka za DOWNLOAD, popunjena svim potrebnim podacima za stavljanje na fakturu i štampanje, odnosno slanje primaocima.

Vrijeme fiskalizacije za 10 hiljada faktura je od 30 do 45 minuta, zavisno od trenutnog opterećenja infrastrukture.


Ovdje možete preuzeti primjer datoteke koju je potrebno pripremiti i upload-ovati unutar rješenja.


3. Pristup servisu

Prijavite se i fiskalizujte ovdje svoje račune masovno

Operativne informacije :

U response file-u nalaze se tri vrste faktura:

1. Fakture koje su uredno prošle fiskalizaciju i za njih u response-u stoje svi potrebni podaci za stavljanje na fakturu.
2. Faktura prošla sve sadržajne kontrole, ali se fiskalizacija nije uredno izvršila (možda servis PU nije radio neko vrijeme ili neki drugi slični uzroci). Ovakve fakture sadrže IKOF i QR kod, ali nemaju JIKR. One se svejedno štampaju i/ili šalju primaocima bez JIKR. U zakonskom roku od 48 sati ponovo se fiskalizuju unutar našeg servisa.
3. Treća grupa su fakture koje nijesu prošle sve ugrađene kontrole. Za njih se u response file-u javlja error, sa uzrokom zbog kojeg nije dozvoljena fiskalizacija. Za takve fakture treba kasnije pripremiti novi paket sa ispravkama i ponovo ga poslati u servis.


U servisu uključena je potpuna evidencija downloada i uploada. (ko je poslao, kada, koliko faktura ukupno, koliko ih je posle obrade u svakoj od grupa, vrijeme obrade, ko je i kada napravio download).
File-ovi poslati na obradu mogu imati četiri statusa: Uploaded, In progress, Finished, Downloaded. File-ovi se mogu slati (upload-ovati) i primati (download-ovati) i programski, preko pripremljenih API-ja, odnosno pomoću mini client-a instaliranog kod korisnika usluge.


Podaci o fakturama mogu se brisati odmah poslije fiskalizacije, mogu se zadržavati u servisu 48 sati zbog sređivanja naknadne fiskalizacije za one fakture koje nijesu prošle fiskalizaciju u prvom pokušaju, a mogu se i trajno sačuvati u našem cloud-u.

Za one trajno sačuvanje moguće je dogovoriti veliki broj dodatnih usluga:

- mogu se u našem servisu praviti svi potrebni reporti za Poresku upravu
- mogu se pripremati file-ovi za slanje u štampu
- ako se priprema za štampu ne radi kod nas, mogu se naknadno u servis slati, u PDF obliku fiskalizovanih faktura i tako u cloud-u imati centralni pregled svih faktura
- fakture se mogu odatle slati prijemnicima svim mogućim elektronskim putevima
- moguće je napraviti dogovor o portalu za prijemnike faktura, da imaju pregled nad svim svojim fakturama
- u tom portalu moguće je uspostavljati postupke za upravljanje reklamacijama itd, itd...

Cijena se dogovara sa svakim korisnikom posebno i zavisi od količine i zahtjevnosti faktura, te obima usluga.

Cjenovnik


Opcije :

Po toj opciji se minimalni skup podataka o fakturi šalje u naš servis, gdje se fakture izračunajo u cjelini, naprave se sve potrebne provjere i počne obrada masovne fiskalizacije tih faktura, koje se asinhrono šalju u fiskalizaciju na PU. U obradi se za sve primljene fakture pripremi ukupan fajl sa podacima o fiskalizaciji. Kada obrada završi, korisnik se mailom obavjesti, da je fajl pripremljen za preuzimanje. Preko GUID-a koji je bio predat u vrijeme uploada, fajl se može preuzeti i programsko. Podaci se ne čuvaju u našem cloudu.

Sve isto kao kod opcije 1, osim toga, da se svi podaci o fakturama sačuvaju u našem cloudu narednih 48 sati, pa se u to vrijeme mogu fakture, koje se zbog nekih tehničkih razloga nisu fiskalizovale (recimo, da neko vrijeme u fazi obrade servis PU nije radio), ponovo slati u fiskalizaciju. U tom slučaju takve fakture se ne izbacuju iz masovnog postupka, nego se pripreme za štampu bez JIKR, naštampaju i šalju se korisnicima. U okviru zakonsko dozvoljenih 48 sati, pomoću web postupaka u našoj usluzi (do kojih vam je otvoren dostup), takve fakture ponovo se šalju u fiskalizaciju, pa se za preuzimanje pripremi još jedan fajl (samo sa brojem fakture i JIKR), da se i taj podatak sačuva u bazu podataka programa za fakturisanje. Posle 48 sati podaci u našom cloudu trajno se pobrišu.

Sve isto kao kod opcije 2, osim toga, da se podaci o fiskalizovanim fakturama trajno sačuvaju u našoj usluzi u cloudu, pa se kasnije iz njih izrađuju svi potrebni izještaji za Poresku upravu.

Svaka faktura koja ide elektronskim putem a ne papirno, za vas znači uštedu. Pa je zbog toga moguća i opcija4, kod koje je uključeno sve kao kod opcije3, a pored toga se za svaku fakturu u povratnom fajlu dobije i identifikacioni broj (GUID), pa se sa njime mogu kasnije u cloud slati i PDF-ji tih faktura.
Sa tom opcijom otvaraju se sasvim nove mogućnosti:
- naša usluga može preuzet kompletnu obavezu za distribuciju faktura do krajnjeg korisnika (po mailu, u elektronsko bankarstvo, papirnim putem...)
- sa pravnim osobama moguče je fakture slat u neku drugu EDI uslugu koju upotrebljava prijemnik...
- krajnji korisnici mogu imat direktni pogled u svoje vlastite fakture (pa si ih sami i printat, zbrajat... )
- moguće je pripremit postupke za unošenje reklamacija i slično... Opcije je moguče uključivati postepeno, ali podaci će biti sačuvani u cloudu naravno samo od uključenja opcije napred.

Cijene opcija :

Usluga se plaća mjesečno. Cijena uključuje održavanje sistema i sve zakonske promjene. U slučaju opcije 1 i 2 to znači promjene u samom postupku fiskalizacije, a u primjeru opcije 3 i 4 i sve zahtjeve u vezi propisanih izvještaja i pregleda u slučaju posjete poreskog inspektora.

0,0X €


Po 1 fakturi


0,0X €


Po 1 fakturi

0,0X €


Po 1 fakturi

0,0X €


Po 1 fakturi, plus 3 EUR po svakom početnom GB

Cijene su bez PDV-a.