Fiskalizuj masovno


Link

Servis za fiskalizovanje velikog broja faktura, u što kraćem vremenu.

Za preduzeća koja svakog mjeseca izdaju generičke račune.

Preduzećima koja svaki mjesec izdaju veliki broj faktura od velike pomoći može biti Masovna fiskalizacija.  Ova usluga prima podatke o fakturama u jednom fajlu, fiskalizuje sve te račune, dopunjuje ih svim potrebnim podacima u vezi fiskalizacije i vraća ih nazad spremne za štampu. Po želji korisnika naša usluga može da preuzme i kompletnu distribuciju do primalaca po svim mogućim putevima od svih elektronskih puteva, do klasičnog štampanja i slanja običnom poštom.

Servis za masovnu fiskalizaciju

Izdajete veliki broj faktura na mjesečnom nivou? Pripremite listu računa sa zahtijevanim podacima i putem HTTPS ili FTPS protokola listu tih računa pošaljite u naš servis. Servis će fiskalizovati sve račune sa liste i vratiti vam listu dopunjenu sa četiri podatka (IKOF, JIKR, sadržaj QR koda, tačno vrijeme fiskalizacije). Podatke uključite na račune i nakon toga račune odštampajte uobičajenim putem. Lako i po svim pravilima novog Zakona o fiskalizaciji!

Početna uputstva  (How To Start)


Za preuzimanje How to Start dokumenta kliknite na link.
Ovdje ćete naći uputstva za korištenje usluge Fiskalizuj masovno.

How To Start

Uspostavljanje rješenja 

1. Registracija preduzeća (prijava nije potrebna)

Za fiskalizaciju faktura masovno izdatih iz vašeg konkretnog preduzeća treba napraviti registraciju preduzeća. Pri registraciji nekom od zaposlenih treba dodijeliti ulogu administratora poslovnog odnosa.

2. U rješenju 

Nakon što se registrujete i pristupite servisu Fiskalizuj masovno, možete UPLOAD-ovati datoteke (format CSV ili JSON) sa podacima o hiljadama svojih faktura. Fakture se iz našeg servisa šalju asinhronizovanim načinom u fiskalizaciju. Kada su sve obrađene, pripremi se datoteka za DOWNLOAD, popunjena svim potrebnim podacima za stavljanje na fakturu i štampanje, odnosno slanje primaocima.

Vrijeme fiskalizacije za 10 hiljada faktura je od 30 do 45 minuta, zavisno od trenutnog opterećenja infrastrukture.


Ovdje možete preuzeti primjer datoteke koju je potrebno pripremiti i upload-ovati unutar rješenja.


3. Pristup servisu

Prijavite se i fiskalizujte ovdje svoje račune masovno

4. Upravljanje i kontrola

Pregled faktura (ako su sačuvane u cloud-u)

Pregled faktura je postupak u kojem klijenti, koji koriste jedno od rješenja ponudjenih na stranici fiskalizuj.online, mogu da vide sve podatke koji su bili poslati u fiskalizaciju.
U postupku mogu se i sređivati fakture koje se iz nekog razloga nijesu uredno fiskalizovale.

Pregled Faktura
Administracija

Osoba koja se registrovala kao administrator poslovnog odnosa u nekom preduzeću ima pristup postupku

Administracija

Administrator tu može srediti sve zakonske preduslove da se fakture preduzeća fiskalizuju na produkcijskom okruženju Poreske uprave.

Sve ovo mi možemo uraditi umjesto vas a potrebno je da odvojite samo 5 minuta da nam pošaljete potpisana i pečatirana dokumenta.

Prelazak na fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU


Odmah poslije registracije vaši računi se već fiskalizuju, ali na testnom okruženju Poreske uprave (PU). Sada treba još srediti preduslove za prelazak na fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU. Za taj prelazak postoje dvije mogućnosti:

1. Da mi uradimo sve

U tom slučaju ispišite i popunite dolje navedeni dokument, potpišite i pečatirajte ga na svim predviđenim mjestima, pošaljite ga papirnom poštom na navedenu adresu i u vaše ime sve završavamo mi.

2. Da nam dostavite sertifikat, a mi sredimo ostale korake

U tom slučaju pošaljite nam elektronskom poštom fajl sertifikata i lozinku koja je došla uz njega od kompanija CoreIt, Pošta Crne Gore, M-tel ili T-com ili nam dostavite neotvorenu kovertu. Mi ćemo za vas upisati sve podatke koje ste nam dostavili u Dokumentu za nove korisnike u SEP portal i dobiti sve kodove za prelazak na fiskalizaciju na produkcijkom okruženju Poreske uprave.

3. Da sami uradite sve

U tom slučaju ispišite i popunite drugi dokument, koji navodi da ćete sami nabaviti sertifikat i uraditi sve ostale potrebne preduslove za prelazak na produkcijsko okruženje Poreske uprave.

Operativne informacije :

U response file-u nalaze se tri vrste faktura:

1. Fakture koje su uredno prošle fiskalizaciju i za njih u response-u stoje svi potrebni podaci za stavljanje na fakturu.
2. Faktura prošla sve sadržajne kontrole, ali se fiskalizacija nije uredno izvršila (možda servis PU nije radio neko vrijeme ili neki drugi slični uzroci). Ovakve fakture sadrže IKOF i QR kod, ali nemaju JIKR. One se svejedno štampaju i/ili šalju primaocima bez JIKR. U zakonskom roku od 48 sati ponovo se fiskalizuju unutar našeg servisa.
3. Treća grupa su fakture koje nijesu prošle sve ugrađene kontrole. Za njih se u response file-u javlja error, sa uzrokom zbog kojeg nije dozvoljena fiskalizacija. Za takve fakture treba kasnije pripremiti novi paket sa ispravkama i ponovo ga poslati u servis.


U servisu uključena je potpuna evidencija downloada i uploada. (ko je poslao, kada, koliko faktura ukupno, koliko ih je posle obrade u svakoj od grupa, vrijeme obrade, ko je i kada napravio download).
File-ovi poslati na obradu mogu imati četiri statusa: Uploaded, In progress, Finished, Downloaded. File-ovi se mogu slati (upload-ovati) i primati (download-ovati) i programski, preko pripremljenih API-ja, odnosno pomoću mini client-a instaliranog kod korisnika usluge.


Podaci o fakturama mogu se brisati odmah poslije fiskalizacije, mogu se zadržavati u servisu 48 sati zbog sređivanja naknadne fiskalizacije za one fakture koje nijesu prošle fiskalizaciju u prvom pokušaju, a mogu se i trajno sačuvati u našem cloud-u.

Za one trajno sačuvanje moguće je dogovoriti veliki broj dodatnih usluga:

- mogu se u našem servisu praviti svi potrebni reporti za Poresku upravu
- mogu se pripremati file-ovi za slanje u štampu
- ako se priprema za štampu ne radi kod nas, mogu se naknadno u servis slati, u PDF obliku fiskalizovanih faktura i tako u cloud-u imati centralni pregled svih faktura
- fakture se mogu odatle slati prijemnicima svim mogućim elektronskim putevima
- moguće je napraviti dogovor o portalu za prijemnike faktura, da imaju pregled nad svim svojim fakturama
- u tom portalu moguće je uspostavljati postupke za upravljanje reklamacijama itd, itd...

Cijena se dogovara sa svakim korisnikom posebno i zavisi od količine i zahtjevnosti faktura, te obima usluga.

Cjenovnik


Opcije :

Ova opcija podrazumijeva da se minimalni skup podataka o fakturi (primjer za pripremu već je poslat vašem izvođaču fakturisanja) šalje u naš servis, gdje se fakture izračunaju u cjelini, naprave se sve potrebne provjere i počne obrada masovne fiskalizacije tih faktura, koje se asinhrono šalju u fiskalizaciju na PU. U obradi se za sve primljene fakture pripremi ukupan fajl sa podacima o fiskalizaciji. Sposobnost našeg sistema omogućava, da se 10.000 faktura fiskalizuje unutar pola sata. Kada obrada završi, korisnik se mailom obavijesti, da je fajl pripremljen za preuzimanje. Preko GUID-a koji je bio predat u vrijeme uploada, fajl se može preuzeti i programski. Podaci o fakturama se čuvaju u našem cloudu narednih 48 sati. Fakture koje se zbog nekih tehničkih razloga nisu uredno fiskalizovale (recimo da neko vrijeme u fazi obrade servis PU nije radio) se ne izbacuju iz masovnog postupka, nego se pripreme za štampu bez JIKR, odštampaju i šalju se korisnicima. U okviru zakonski dozvoljenih 48 sati, softver za fakturisanje može ih slat u refiskalizaciju sam, a to se može napraviti i pomoću web postupaka u našoj usluzi. Za fakture koje su u obradi dobile grešku u vezi ispravnosti fakture, ponuđač fakturisanja mora da ih izdvoji i za njih pripremi ispravljen novi paket. Kod te opcije svi podaci o fiskalizaciji obavezno moraju da se sačuvaju u lokalnoj bazi jer se dokazivanje svega u vezi fiskalizacije i svi potrebni izvještaji za Poresku upravu rade iz softvera za fakturisanje. Posle 48 sati podaci u našem cloudu trajno se brišu.

Sve isto kao kod opcije 1, osim toga što se podaci o fiskalizovanim fakturama trajno sačuvaju u našoj usluzi u cloudu, pa se kasnije iz njih prave svi potrebni izvještaji za Poresku upravu. Ide minimalno za 6 zahtjevnih izvještaja koji su od strane PU propisani u Funkcionalnoj specifikaciji (ali koji u ovom momentu još nijesu sasvim detaljno definisani, pa su u tom trenutku pripremljeni najbolje moguće koliko smo mogli predvidjeti urednost po objavljenoj dokumentaciji) i za sve postupke za pregled urednosti u slučaju posjete poreskog inspektora. Ponuđač programa za fakturisanje u tom slučaju ne treba da se bavi time, on može ostati fokusiran na samu urednost izrade faktura.

Sve kao kod opcije 2, sa dodatnom mogućnošću da se u povratnom fajlu dobije i identifikacioni broj (GUID), pa se sa njim mogu kasnije u cloud slati i PDF-ovi izdatih faktura (po želji možemo i pomoći kod generisanja PDF-a, moguće je upotrijebiti i specijalnu podfunkcionalnost našeg fiskalnog printera kako bi se fakture u PDF obliku jednostavno „odštampale“ i u našu uslugu).

Sa tom opcijom (kad je u našem cloudu i PDF oblik svake fakture) otvaraju se sasvim nove mogućnosti:
• na jednom mjestu, bilo gdje i bilo kad, preko internet pretraživača, ovlašteni zaposleni imaju pristup svim izdatim fakturama
• krajnji korisnici mogu dobiti direktni pregled svojih vlastitih faktura (pa ih sami i štampati, sabirati…)
• moguće je za krajnje korisnike u webu pripremiti postupke za unošenje reklamacija i slično…

Svaka faktura koja ide kupcu papirnim putem a ne elektronski, za vas znači značajan trošak (prosječna papirno poslata faktura sa sobom nosi trošak od minimalno 0,15 do 0,25 EUR). Ovom opcijom omogućavamo vam da fakture šaljete kupcima elektronskim putem . Naša usluga može preuzeti kompletnu obavezu elektronske distribucije faktura do krajnjeg korisnika (mail-om - samo PDF ili PDF i eRačun u standardu UBL 2.1 – taj standard primaju i neke banke direkt u elektronsko bankarstvo). Za pravne osobe moguć je dogovor o slanju faktura i u neku drugu EDI (Electrinic document Interchange) uslugu.

Cijena slanja sa kompletnom kontrolom, upravljanjem i nadziranjem je 0,03 EUR po fakturi. Ako svoje kupce nagovorite da umjesto papirne primaju elektronsku fakturu, sa upotrebom naše usluge možete da ostvarite značajnu uštedu.

Opcije je moguće uključivati postepeno, ali podaci će biti sačuvani u cloudu, naravno nakon uključivanja opcije 2. Opcije se ne mogu preskakati. Svaka je nadogradnja prethodne. I opcija 4 je moguća samo kao nadogradnja opcije 3,  jer je za elektronsko slanje potreban i PDF oblik izdate fakture.

Cijene opcija :

Sve opcije plaćaju se mjesečno (do kraja mjeseca za prošli mjesec). Cijena uključuje svo potrebno održavanje sistema kao i sve zakonske promjene koje bi postavila PU u periodu u kojem vam je usluga dostupna. U slučaju opcije 1 to znači sve promjene u samom postupku fiskalizacije, a kod opcija 2 i 3 i sve zahtjeve u vezi propisanih izvještaja (dnevnih, mjesečnih i onih za određeni period) kao i zahtijevane preglede i izvještaje u slučaju posjete poreskog inspektora.

0,010 €


Po 1 fakturi


0,030 €


Po 1 fakturi

0,033 €


plus 3 EUR po svakom početnom GB diskovnog prostora u inf. oblaku za čuvanje faktura u PDF obliku.

0,033 €


plus 3 EUR po svakom početnom GB diskovnog prostora za čuvanje faktura u PDF obliku (znači opcija 3), plus 0,030 EUR za svaku elektronski poslatu fakturu.

Cijene su bez PDV-a.